Thông tin chung các quỹ

VietFund Management (VFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin
Tên quỹ VFMVF1 VFMVF4 VFMVEI VFMVFC VFMVFA VFMVFB
Loại quỹ Quỹ cân bằng Quỹ cổ phiếu Quỹ cổ phiếu Quỹ cân bằng Quỹ định lượng Quỹ trái phiếu
NAV/CCQ (VND) 41450.22 18075.10 8517.81 10266.74 6776.95 18922.93
Thay đổi NAV so với kỳ trước (%) 0.57 0.60 4.51 0.39 -0.37 0.19
Tăng trưởng NAV (%):
1 tháng 2.0 1.0 0.7 3.1 0.8
3 tháng 7.0 5.8 1.8 9.3 2.3
Luỹ kể từ đầu năm 10.1 8.9 0.0 -1.9 5.9
Luỹ kể từ 12 tháng 0.5 -2.3 0.0 -1.9 8.4
Chỉ số rủi ro:
Beta 0.90 1.00 0.50
Standard Deviation 12.90% 14.60% 11.60%
Tỷ lệ chi phí 12 tháng 2.20% 2.20% 3.30% 6.20% 1.14%
Vòng quay vốn đầu tư 34.00% 49.40% 40.10% 208.30% 210.45%
Phí giao dịch
Phí mua
Phí bán
Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay