VFM- CBTT KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2019

VietFund Management (VFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

VFM- CBTT KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2019

03/07/2019

VFM- CBTT KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2019
Ngày 03/07/2019 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH KPMG (KPMG Limited Branch) để soát xét Báo cáo Tài chính bán niên (6 tháng) năm 2019 và kiểm toán Báo cáo Tài Chính năm 2019 cho Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam.
Trân trọng