VietFund Management (VFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

VFM-CBTT ký hợp đồng kiểm toán bán niên và năm 2020 cho Quỹ Đầu tư Định hướng bảo toàn vốn Việt Nam (VFMVFC)

23/06/2020

Ngày 23/06/2020 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam đã ký hợp đồng với Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để soát xét Báo cáo Tài chính bán niên (6 tháng) năm 2020 và kiểm toán Báo cáo Tài Chính năm 2020 cho Quỹ Đầu tư Định hướng bảo toàn vốn Việt Nam (VFMVFC)